Om HitKing® appen / About the HitKing® app

         SPORT AND TECHNOLOGY BY PIRA                                              

HITKING® APP (INTERVALL TIMER & TRÄFFRÄKNAR APP) 


INTERVALLTIMER

En pedagogisk tidtagarapp för att hålla koll på intervaller vid träning. Framtagen för att tidtagningen ska ha rätt funktioner, vara lättanvänd och tydlig.


I HitKing appen ser man enkelt när det är ARBETS/WORK tid och REST/VILA tid och detta förstärks med grön färg i displayen för WORK respektive röd för REST, appen ger tydlig ljudsignal och har flera nyttiga funktioner som är användbara vid intervaller. Exempelvis kan man ställa in föreberedelse tid, spela in eget ljud - vilket är mycket behändigt, få varning före avslutad WORK och REST tid osv.


Appen används av coacher och idrottare inom all sport och är ett bra hjälpmedel till såväl hög som lågintensiv träning där intervaller behöver tidsbestämmas.   


TRÄFFRÄKNAR-APP

Appen är en förutsättning för att kunna registrera träffar och används då tillsammans med tillbehöret: Hitking träffräknar enhet.


Frågor eller ytterligare information: www.PIRA.se


Ladda ner på App Store eller Google Play

In EnglishHITKING® APP (INTERVAL TIMER AND HIT COUNTER APP)


INTERVAL TIMER

An educational timer app for keeping track of intervals during training. Design for timing to have the right functions, be easy to use and clear.


In the HitKing app one can easily see when it is WORK time and REST time and this is enhanced with green color in the display for WORK or red for REST, gives a clear audio signal and has several useful functions that are useful at intervals. For example, you can set the preparation time, record your own sounds - which is very convenient, get warning before finishing WORK and REST time etc.


The app is used by coaches and athletes in all sports and is a good tool for both high and low-intensity training where intervals need to be timed.


HIT COUNTER APP

The app is a prerequisite for being able to register hits and is then used together with an accessory: Hitking hit counter unit.

Questioning or further information: www.PIRA.se


Download at App Store or Google Play

PIRA all rights reserved © 2020